Elevhälsoteamet (EHT)

Elevhälsan består av skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och specialpedagog.

Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam. Elevhälsans roll är att i samarbete med annan personal inom skolan främja elevernas lärande, utveckling och hälsa med fokus på elever som är i behov av särskilt stöd.

Uppsala kommun satsar på att öka kunskapen och kompetensen om hbtq-personers situation för att garantera likvärdig service till alla.Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och samma möjligheter. Kommunen ska garantera ett likvärdigt bemötande i alla verksamheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning.

Uppsala kommuns samtliga elevhälsoteam har under 2017 genomfört en omfattande utbildningssatsning tillsammans med RFSL för att öka kunskapen och kompetensen gällande hbtq-frågor. I varje elevhälsoteam finns en särskilt utnämnd ambassadör som har ett extra ansvar som kunskapsbärare i organisationen. Läs mer på www.uppsala.se/hbtq

Ulrika Axelsson

Rektor åk F-9

Ellinor Lindefors

Skolsköterska

Veronica Svensson

Skolkurator

Runa Velander

Skolpsykolog
Föräldraledig

Gun-Marie Grönlund

Speciallärare & Förstelärare

Mona Refai

Biträdande rektor åk 2-5, fritidshem

Johan Ekman

Speciallärare

Johan Thalin

Biträdande rektor åk 6-9

Kent Widerborn

Speciallärare, Bryggan

Ewa Edström Forsberg

Biträdenade rektor F-1
Uppdaterad: