Specialundervisning

Vi som arbetar med specialundervisningen på von Bahrs skola är Gun-Marie Grönlund (100%, åk 1-3), Johan Ekman (100%, åk 6-9).

 

Tillsammans har vi överblick över skolans behov av specialpedagogiska insatser.  För att följa alla elevers läs-, skriv-  och matematikutveckling genomförs bland annat ett screeningprogram.

Specialundervisningen utformas utifrån den enskilda elevens behov. Detta kan innebära att:

  • eleven får enskilt stöd under en intensivperiod
  • eleven får undervisning i en mindre grupp
  • eleven får anpassad provsituation, t. ex muntligt prov eller förlängd provtid
  • eleven får tillgång till alternativa lärverktyg, t. ex. dator och talsyntes
  • eleven får individuell handledning inom IKT (informations – och kommunikationsteknik)

Vi deltar även vid pedagogiska kartläggningar, utredningar och är behjälpliga vid utarbetande av åtgärdsprogram.

Vi är utbildade kontaktpersoner för kommunens Skoldatatek, vilket innebär att vi har kunskaper om alternativa lärverktyg och pedagogiska datorprogram.

Länkar: 

Mediawebb för att låna och ladda ner talböcker: www.legimus.se
Föräldraföreningen för dyslektiska barn www.fdb.nu

Kontakta oss: 

 

Gun-Marie Grönlund

Speciallärare & Förstelärare

Johan Ekman

Speciallärare
Uppdaterad: