Anmälan om kränkande behandling

När en elev upplever att hen har blivit kränkt i skolan bör i första hand kontakt tas med elevens mentor/klasslärare. Alternativt kan även annan vuxen på skolan kontaktas, t.ex. rektor, elevhälsans personal eller fritidspersonal. Informationen kan lämnas muntligt eller skriftligt.

Om anmälan är anonym kan möjligheten att utreda händelsen försämras. Om en anställd person på skolan har kränkt en elev ska alltid rektor kontaktas.

    
När personal får kännedom om att en elev har upplevt sig kränkt ska detta skyndsamt anmälas, utredas och åtgärder vidtas.  
 
HÄR hittar du mer information om hur du som elev eller vårdnadshavare kan göra en anmälan om kränkande behandling: 

 
 

Uppdaterad: