Våra fyra alltid

Vårt mål är att alla elever: 

 • trivs och mår bra 
 • når målen i alla ämnen 
 • årligen förbättrar sina resultat 
 • har huvudrollen och tar ansvar för sitt och skolans arbete

Våra 4:a Alltid 

 • Alltid se och bekräfta varandra. 
 • Alltid ett positivt förhållningssätt. 
 • Alltid agera för trivsel och välmående. 
 • Alltid utvärdera och förbättra vårt arbete

 

Våra värderingar

Allas lika värde 

 • Du har rätt att bemötas utifrån dina förutsättningar och behov och därför har du också skyldighet att i ditt bemötande av andra vara tolerant och generös.

Trygghet 

 • Du har rätt att bli sedd därför har du också skyldighet att uppmärksamma andra och lyssna till vad de har att säga. 
 • Du har både rätt och skyldighet att uttrycka dina åsikter. 
 • Du har rätt att vara med och utforma våra strukturer och rutiner och därför har du också skyldighet att följa våra beslut. 
 • Du har rätt att kunna lita på vuxna och barn som finns på Von Bahr och därför har du också skyldighet att bidra till ett positivt klimat.

Respekt 

 • Du har rätt att var unik och du tillåts vara det och därför har du också skyldighet att inte utsätta andra för kränkande behandling. 
 • Du har skyldighet att visa förståelse för andras tankar, känslor, ord och behov.

 

Våra regler: 

 • Jag pratar utan använda fula ord, nedsättande miner eller gester som sårar. 
 • Jag kommer i tid och tar med rätt material. 
 • Jag arbetar med mina arbetsuppgifter på lektionerna utan att störa andra eller mig själv. 
 • Jag lämnar min plats hel och ren efter mig.

 

Konsekvenser: 

 • När du bryter mot en regel får du en påminnelse. 
 • Mentor har samtal med elever och en muntlig överenskommelse görs. Uppföljning inom en vecka. 
 • Möte med vårdnadshavare, elev, mentor och ev. annan berörd personal i skolan. Överenskommelse skrivs och rektor informeras. 
 • Rektor kallar till Elevhälsomöte med elev, vårdnadshavare och mentor.

 

Vart ska jag vända mig?

Om jag är sjuk och måste stanna hemma från skolan?

Ring sjukanmälan, 0515 -777601 så tidigt som möjligt på morgonen

 

Om jag vill ha ledigt från skolan?

Särskild blankett hämtas på expeditionen. Målsman undertecknar och blanketten lämnas till mentor senast en dag innan den önskade ledigheten. Mentor beviljar högst 3 dagar. Längre lov kan tillstyrkas av mentor men måste beviljas av rektor minst en vecka innan önskad ledighet.

 

Om jag gjort mig illa?

Tala med skolsköterskan.

 

Om jag råkar slå sönder något?

Klara upp saken med rektor.

 

Om jag hittar något som någon tappat?

Lämna till expeditionen.

 

Om jag vill veta mer om yrken och utbildning?

Kontakta Studie- och yrkesvägledaren på Telefon: 018-727 23 47

 

Om jag har andra problem?

Kontakta i första hand din klasslärare eller mentor. Du kan även vända dig till Trygghetsteamet, sjuksköterskan, kurator eller i yttersta fall rektor.

 

Om jag måste gå hem innan skolan slut?

Prata med din klasslärare eller mentor innan du lämnar skolan.

 

Om jag upptäcker skada eller förstörelse vid skolan under kvällar, helger eller lov?

Gör en skadeanmälan på uppsala.se - Skadeanmälan

Kontakta Polisen 114 14

Uppdaterad: