Om Trygghetsteamet

Alla barn och ungdomar har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas på ett respektfullt sätt. På von Bahrs skola får ingen utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering.  
 
Trygghetsteamet 
Trygghetsteamen (F-6 respektive åk 7-9) träffas regelbundet varje vecka och arbetar generellt hälsofrämjande och förebyggande med frågor som handlar om trivsel, trygghet, likabehandling, konflikthantering, medling samt konkret med ärenden kring diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsteamet genomför en trygghetsenkät varje läsår och analyserar den samt föreslår hur skolan kan arbeta främjande och förebyggande mot kränkande behandling. Alla insatser som görs i ärenden dokumenteras av Trygghetsteamet. När Trygghetsteamet har samtalat med berörda elever informeras vårdnadshavare via mail eller telefon.                                                                                    
Om du vill komma i kontakt med Trygghetsteamet, maila oss på: 
TrygghetsteamvonBahrsskola@uppsala.se 
 
Eller kontakta någon av skolkuratorerna: 
Veronica Svensson (F-6), veronica.svensson@uppsala.se, 018-727 5848 
Helena Stenmark (7-9), helena.stenmark@uppsala.se, 018-727 6195 

Uppdaterad: