Bornholmsmodellen

Bornholmsmodellen®

Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket kom första gången ut 1994 efter en översättning och bearbetning till svenska av det danska materialet, som ingick i den vetenskapliga studien i det nu så välkända Bornholmsprojektet.  Det är också därifrån den första svenska utgåvan har fått sitt namn, numera kallad ”originalversionen” (Häggström, Ingrid). Modellen har sedan dess stimulerat många  barns språkliga medvetenhet och gjort dem läsberedda.

Bilden här ovan illustrerar Bornholmsmodellens struktur och språklekgrupper. Under åren som gått har många förbättringar och tillägg i form av kompletterande material tillkommit.  De illustreras på bilden av balkonger på huset. Själva stommen i Bornholmsmodellen och planeringen med de 32 veckornas språklekar, är emellertid desamma.

I Bornholmsprojektet följde forskarna två grupper av 6-åringar under ett läsår. Den ena gruppen fick fungera som experimentgrupp.  Gruppen fick dagliga språklekar under 8-månader. Den andra gruppen tillhörde en kontrollgrupp, där lärarna inte fick några speciella instruktioner om språklekar. Ur varje grupp identifierades elever som man ansåg ligga i riskzonen, för att senare utveckla dyslexi. Alla barn drog nytta av projektet men det var riskgruppsbarnen, som var de stora vinnarna!

Vissa speciella framgångsfaktorer redovisades när resultatet från Bornholmsprojektet presenterades. Dessa var följande:

  • språklekarna lektes dagligen under 15-20 minuter.

  • alla barn i gruppen, utan undantag, deltog i språklekarna.

  • gruppen omfattade ca 10-12 elever.

  • svårighetsgraden ökade successivt över tid

  • delar av programmet repeterades under 8 veckor på hösten i årskurs 1.

Slutsatsen blev att det går att träna upp en fonologisk medvetenhet. Genom ett strukturerat program med språklekar som sträcker sig över lång tid, kan eleverna göras läsberedda och ge dem en bättre lässtart.

(©bornholmsmodellen.se/bornholmsmodellen/)

Vill du läsa mer om Bornholmsmodellen? Klicka dig vidare till deras hemsida.

 

Uppdaterad: