Förväntansdokumentet

Förväntansdokument mellan skola och hem 
 
Förtroendefulla relationer mellan elev, vårdnadshavare och skola är viktiga för en lyckad skolgång. I skollag och läroplan tydliggörs de förväntningar elev och vårdnadshavare kan ha på skolan. Skola och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång och ska skapa de allra bästa förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Det kräver att skola och hem samarbetar. 

Detta förväntansdokument förtydligar vad som gäller inom Uppsala kommuns kommunala skolor. Forskning visar att positiva förväntningar bidrar tillökade förutsättningarför att elever ska bli motiverade till skolarbete. Därmed ökar även förutsättningarna för elever att nå utbildningens mål. En trivsam miljö innebär att alla bidrar genom att visa hänsyn, har ett trevligt språk och värnar om skolans yttre och inre omgivning.

   
En skola fri från kränkningar bygger på att alla har tolerans för och respekterar olikheter. Som elev och vårdnadshavare kan du förvänta dig att skolan tydliggör sitt arbete med de åtaganden som skolan har. Som vårdnadshavare kan du också förvänta dig att skolan informerar om viktiga rutiner, ordningsregler, lämpliga kontaktvägar till skolan och andra praktiska frågor. Skolan förväntar sig att vårdnadshavare tar del av den information som delas genom den kontaktväg som skolan använder. Andra förväntningar är att vårdnadshavare respekterar och följer de rutiner, regler och riktlinjer som upprättats av skolan.

  
Vårdnadshavare förväntas även stötta sitt barn och ge förutsättningar för barnets lärande. Elever förväntas, utifrån mognad och förmåga, följa de rutiner och regler som finns på respektive skola. De rättigheter som finns för alla elever i skolan motsvaras också av skyldigheter.  
 
 
Av oss som personal kan du som vårdnadshavare kan du förvänta dig följande
- Att eleverna får undervisning i enlighet med skolans styrdokument 
- Att skolan ger elever och vårdnadshavare information om elevens skolsituation, trivsel, välbefinnande och kunskapsutveckling 
- Att vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för lärande  
- Att vi har höga förväntningar på eleverna  
- Att vi arbetar för ett gott samarbete med hemmen 
- Att skolan arbetar med att eleverna ska ha inflytande och vara delaktiga i sitt lärande och utveckling 
- Att vi arbetar utifrån vår värdegrund för att alla elever ska trivas och känna sig trygga  
 
Av dig som vårdnadshavare förväntar vi oss följande
- Att du tar del av information som ges till exempel i Unikum 
- Att du tar del av skolans värdegrund och regler samt hjälper ditt barn att följa dem 
- Att ditt barn kommer till skolan i tid   
- Att du deltar i möten och samtal som skolan kallar till 
- Att du tar kontakt med klasslärare/mentor om du har frågor om skolarbete eller något annat som känns otydligt  
- Att du sjukanmäler ditt barn i skola 24 
- Att du förmedlar positiv inställning till skola och fritidshem 
 
Av dig som elev förväntar vi oss följande
- Att du tar ansvar och deltar aktivt i ditt lärande och utveckling 
- Att du deltar på alla lektioner/ all undervisningstid 
- Att du följer skolans värdegrund och ordningsregler och är rädd om skolans material och lokaler 
- Att du respekterar skolan som arbetsplats och bidrar till allas arbetsro 
- Att du berättar för någon vuxen om du eller någon annan känner sig utsatt eller otrygg på skolan 

Uppdaterad: